سمینارها و کارگاه های آموزشی

طراحي ، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي تخصصي ويژه سازمان ها

طراحي،اجرا و ارزشيابي برنامه هاي توسعه اي (شايستگي محور)

کارگاه هاي آموزشي تخصصي(در حوزه هاي تخصصي توسعه رهبري/شايستگي/مربيگري/تربيت مدرس)

توليد و ارائه محتوي و مواد آموزشي استاندارد

ارائه فناوريهاي نوين يادگيري و توسعه