مدیریت و توسعه استعداد

سنجش و توسعه تاب آوری
سنجش و توسعه تاب آوری
تحلیل داده های منابع انسانی
تحلیل داده های منابع انسانی
سنجش و ارزیابی شایستگی
سنجش و ارزیابی شایستگی
{:fa} مقدمه در ميان عوامل گوناگوني كه به موفقيت سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در انجام وظايف و مسوليت‌هاي محوله منجر ‌مي‌گردد، نقش مديران اهميت قابل توجهی دارد. مديران بواسطه وظايف و اختياراتي كه به عهده دارند، مي‌توانند نقش بي بديلي را در هدايت و ر...
خدمات کوچینگ و منتورینگ
خدمات کوچینگ و منتورینگ
خدمات کوچینگ و منتورینگ تحول آفرین، شامل ارائه آموزش های مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ، طراحی مسیر توسعه فردی و سازمانی و ارائه راهکارهای عملیاتی رشد و توسعه به سازمان ها است كه برنامه آن به‌صورت مفصل در تصوير و بروشور زير تشريح شده است. ...
مدیریت و توسعه استعداد
مدیریت و توسعه استعداد
خدمات موسسه در راستاي مديريت و توسعه استعداد  به دو دسته تقسيم مي‌شود: خدمات مشاوره آموزشي: كمك به فرد براي شناسايي نقاط ضعف علمي، تجربي و مهارتي خود و نيازهاي او جهت برآورده كردن الزامات شغلي و حرفه‌اي مد نظر سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي: کارگ...
مشاوره مدیریت و منابع انسانی
مشاوره مدیریت و منابع انسانی
{:fa} مطالعه، طراحی، استقرار و ارزیابی نظامهای مدیریت و توسعه منابع انسانی شامل موارد زیر است: ■ برنامه‏ ریزی راهبردی ■ معماری سازمانی ■ تدوین طرحهای جامع ■ ارزیابی، جذب و بکارگیری منابع انسانی ■ طراحی نظامهای آموزش و یادگیری ■ طراحی...
بالا