وبلاگ

فرایند کانون ارزیابی

فرایند کانون ارزیابی
فرآیند ارزیابی از چهار مرحله اساسی تشکیل شده که عبارتند از: مشاهده فعال، ثبت مشاهدات، دسته‌بندی یادداشت ها و درجه بندی شایستگی ها. در زمان ارزیابی، واکنش های مختلف ارزیابی شوندگان از قبیل رفتار، گفتار و تمرین های نوشتاری توسط ارزیابان آموزش دیده به دقت مورد مشاهده و ثبت قرار می‌گیرد و جزئیات این پاسخ‌‌ ها با مشاوره کارشناسان منابع انسانی با شایستگی‌‌های مورد نیاز انطباق داده می‌شود. آنگاه شایستگی ‌های بدست آمده با نتایج حاصل از آزمون‌ های شخصیتی، شغلی، علائق و توانمندی‌ها مقایسه گردیده و در پایان هر دوره، تیمی مرکب از مدیران ارشد و مسئولین مستقیم افراد (ارزیابان) و کارشناسان و مشاوران روانشنا...
Read More

کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه
مقدمه در ميان عوامل گوناگوني كه به موفقيت سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در انجام وظايف و مسوليت‌هاي محوله منجر ‌مي‌گردد، نقش مديران اهميت قابل توجهی دارد. مديران بواسطه وظايف و اختياراتي كه به عهده دارند، مي توانند نقش بي بديلي را در هدايت و راهبري سازمانها بر عهده گيرند. به واسطه همين اهميت بوده است كه از دهه‌هاي آغازين تولد علم مديريت همواره سخن از وظايف، نقش‌ها و ويژگي‌هاي مديران به ميان آمده است. يكي از رويكرد هايي كه در دهه‌هاي اخير به دنياي مديريت عرضه شده مفهوم شايستگي است. شايستگي عبارت است از: مجموعه عواملی نظیر: دانش، توانایی،‌ مهارت، نگرش و ویژگیهای شخصیتی که منجر به عملکرد برتر مد...
Read More

اهداف و کاربردهای کانون ارزیابی

اهداف و کاربردهای کانون ارزیابی
اهداف و کاربردهای کلان : شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت های بالقوه افراد مستعد و نیروهای توانمند در زمینه‌های مدیریتی. فراهم نمودن فرصت‌های پیشرفت فردی و ارتقاء شغلی و افزایش انگیزه کارکنان به منظور دستیابی به بهره وری بیشتر در سازمان. طراحی مدلی جهت استقرار نظام شایسته سالاری. اهداف و کاربردهای اختصاصی : الف:  کاربردهای اجرایی : گزینش، انتصاب و ارتقاء: به هنگام انتصاب افراد به مشاغل مهم و حساس، ضروری است که کاندیدهایی از درون و بیرون سازمان با هدف انتخاب و انتصاب بهترین‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. برنامه‌ریزی سازمانی: سازمانها گاهی علیرغم برخورداری از نیروهای بسیا...
Read More