عمومی

خدمات یادگیری و توسعه

اين خدمات شامل موارد زير است: طراحي استراتژي يادگيري و توسعه طراحي نظام جامع و يکپارچه يادگيري و توسعه نيازسنجي آموزشي در سطوح سازماني/شغلي/فردي بر اساس مدل هاي نوين آسيب شناسي و تدوين برنامه بهبود يادگيري و توسعه طراحي و اجراي برنامه سنجش اثربخشي برنامه هاي يادگيري آناليز و طراحي سيستم هاي نرم افزاري يادگيري و توسعه ويژه سازمان ها
Read More

سمینارها و کارگاه های آموزشی

سمینارها و کارگاه های آموزشی
طراحي ، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي تخصصي ويژه سازمان ها طراحي،اجرا و ارزشيابي برنامه هاي توسعه اي (شايستگي محور) کارگاه هاي آموزشي تخصصي(در حوزه هاي تخصصي توسعه رهبري/شايستگي/مربيگري/تربيت مدرس) توليد و ارائه محتوي و مواد آموزشي استاندارد ارائه فناوريهاي نوين يادگيري و توسعه
Read More